Франко І. Зібрання творів у п'ятидесяти томах

Розділ створено за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження"

 

Розмір: 770.6 Mb

Матеріал надано користувачем: (Hell`ga)

Опис


Франко Іван. Зібрання творів у п'ятидесяти томах.

Місце видання: Київ, "Наукова думка".

У розвитку літератури і суспільної думки в Україні дожовтневого періоду Іван Франко по праву посідає одне з перших місць. Велике художнє обдарування, широкі, енциклопедичні знання, світлий розум поета й ученого та безмежна відданість своєму народові зробили його натхненним співцем визвольної боротьби кінця XIX — початку XX ст. 

Довідковий том

Читати

Покажчик купюр

Читати

До першого тому Зібрання творів І. Франка в п'ятдесяти томах входить збірка «З вершин і низин», за винятком поеми «Панські жарти», яка подається на початку другого тому нашого видання. У розділі «Профілі і маски» опущено цикл «Зів'яле листя», оскільки поет, доповнивши, видав його пізніше окремою збіркою (у нашому виданні вона ввійшла до другого тому). Цикли «Україна» та «Жидівські мелодії» подаються скорочено.

Читати

До другого тому входять поетичні твори 1874—1898 рр. В ньому завершується друкування збірки «З вершин і низин», розпочате в першому томі. Зокрема тут подається поема «Панські жарти». У томі вміщені також збірки «Зів'яле листя», «Мій Ізмарагд» та поезії 1875—1898 рр., які не увійшли до збірок, а були опубліковані в різних періодичних виданнях, календарях та збірниках. Вперше друкується ряд віршів (1874), автографи яких зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національнаї академії наук України.

Читати

До третього тому входять поезії збірок «Із днів журби» (1900), «Semper tiro» (1906), «Давнє й нове» (1911, за винятком творів із збірки «Мій Ізмарагд»), «Із літ моєї молодості» (1914), а також вірші 1900—1916 pp., що були опубліковані лише в періодичних виданнях за життя поета чи залишилися в рукописах і з різних причин не ввійшли до збірок.

Читати

Четвертий том Зібрання творів Івана Франка в п'ятдесяти томах охоплює поеми 70—90-х років. Сюди ввійшли твори, що друкувалися за життя поета, а також неопубліковані, але повністю завершені. В окремий розділ виділяються незакінчені поеми («Про багача, що їздив біду купувати», «Сон князя», «Наймит», «Історія товпки солі»). Уривки та фрагменти подаються в «Додатках».

Читати

До п'ятого тому ввійшли поеми і легенди на теми з життя народів світу, написані в кінці 90-х— на початку 900-х років За життя письменника вони друкувалися в збірках творів, у різних періодичних виданнях; деякі побачили світ уже після його смерті. Окремою книжкою поет видав тільки одну збірку поем (Іван Франко. Поеми. Накладом українсько-руської видавничої спілки. Львів, 1899, 129 с.). в яку ввійшли твори: «Істар», «Сатні І Табубу», «'Бідний Генріх» (твір друкується у т. IV), «Поема про білу сорочку», «Похорон». Це видіння відкривалося авторською «Передмовою», яка вміщена на початку цього тому. 

Тексти поем і легенд у томі подаються за найавторитетнішими прижиттєвими публікаціями, які відображають останню волю автора. Твори, що за життя поета не друкувалися, подаються за автографами, які зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури їм. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України.

Читати

До шостого тому увійшли два цикли поетичних творів І. Франка, написані в останні роки життя,— «Студії над найдавнішим київським літописом» і початок циклу поетичних творів за мотивами історії Стародавнього Риму. Перший з них за своїм характером наближається до наукової розвідки, але оскільки у ньому переважає поетичне начало, він подається серед художніх творів.

Читати

Твори сьомого тому є закінченням циклу поетичних переспівів І. Франка за мотивами історії Стародавнього Риму, написаних від 29 вересня 1915 р. до 13 березня 1916 р. Початок циклу вміщено у попередньому, шостому томі.

Читати

До восьмого тому ввійшли переклади й переспіви з ассіро-вавілонської, давньоіндійської, давньоарабської та давньогрецької поезії, здійснені І. Франком у 1874—1915 рр. Джерела, за якими робилися переклади та переспіви, а також дати їх завершення здебільшого названі І. Франком у його авторських коментарях до тексту, тому ці відомості в примітках не подаються. Частина творів друкується вперше за автографами, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України.

Читати

До дев'ятого тому ввійшли переклади і переспіви І. Франка з давньогрецьких та давньоримських поетів. Тут же вміщено дві його критичні розвідки «Алкей і Сапфо» та «Овідій в Томіді». Це своєрідний жанр дослідження, в якому велике місце займають також переклади з античних авторів. Разом з іншими перекладами, зокрема рукописною збіркою «Вибір із старогрецьких поетів», де подано авторський коментар, вони відтворюють широку картину античних зацікавлень поета.

Читати

До десятого тому ввійшли переклади та переспіви І. Франка пісень і балад народів світу, а також українські народні пісні й думи в перекладі польською та німецькою мовами.

Читати

Одинадцятий том вміщує вибрані поетичні переклади І. Я. Франка з російської, польської, чеської та словацької літератур, здійснені протягом 1876—1916 рр. Разом з перекладами сюди увійшли передмови, післямови та коментарі до них І. Франка. 

Читати

Том 12: Поетичні переклади та переспіви.

У дванадцятому томі вміщені поетичні переклади І. Франка 1875—1915 рр. з творів італійських, французьких, англійських та норвезьких письменників. До цього тому ввійшли також передмови та примітки І. Франка до його перекладів творів Джор-дано Бруно, Гаральда Гардраді, Вільяма Шекспіра, Джона Мільтона, Джорджа-Гордона Байрона. Оскільки переклади з Данте Алігієрі є складовою частиною наукової розвідки, в томі подається повний текст самої розвідки. 

Читати

Том 13: Поетичні переклади та переспіви.

До тринадцятого тому увійшли переклади І. Франка 1875—1915 рр.: поетичні твори німецьких, швейцарських, австрійських письменників різних часів. У том включено передмови та примітки І. Франка до його перекладів з У. Бонера, Й.-В. Гете, Г. Гейне. 

Читати

Том 14: Художні твори (1978).

У чотирнадцятому —двадцять п’ятому томах Зібрання творів у п’ятдесяти томах І. Франка друкується прозова спадщина письменника (томи 14—22), драматичні твори (томи 23—24) і перекладна проза (том 25).

Читати

Том 15: Повісті та оповідання (1878-1882).

До п’ятнадцятого тому Зібрання творів І. Франка у п’ятдесяти томах ввійшли написи і оповідання, написані протягом 1878—1881 рр., та повість «Борислав сміється». Повністю, разом з передмовами, подається збірка «Рутенці. Типи і портрети галицьких русинів ізбО-тих та 70-тих рр. мин[улого] в[ку]», яка хронологічно вкладається в межі цього тому. Решта оповідань, що входили до різних збірок оповідань І. Франка, подаються в хронологічному порядку. Частина оповідань має по два авторські тексти — українською і польською мовами. Нариси «Молода Русь», «Звичайний ЧоЛовік», «Знеохочений», оповідання «Муляр» вперше надруковані Польською і згодом перекладені автором українською мовоюг. Оповідання «Патріотичні пориви»,  «На дні», «Сам собі винен», «Слимак», «Добрий заробок», «Хлопська комісія», «Історія моєї січкарні» вперше надруковані українською мовою, пізніше друкувалися в автоперекладах польською мовою.

Читати

Том 16: Повісті та оповідання (1882-1887).

До шістнадцятого тому ввійшли повість «Захар Беркут» та оповідання, написані у 80-х роках XIX ст.

Читати

Том 17: Повісті та оповідання (1887-1888).

До сімнадцятого тому Зібрання творів у п’ятдесяти томах І. Франка ввійшли прозові твори письменника українською і польською мовами 1887—1888 рр.— «Яндруси», «Панталаха». У «Додатках» вміщено переклади з польської мови повісті «Лель і Полель» та оповідання «Герой поневолі», здійснені І. В. Глинським. Польський текст підготувала до друку О. О. Лисенко.

Читати

Том 18: Повісті та оповідання (1888-1892).

До вісімнадцятого тому Зібрання творів І. Франка у п'ятдесяти томах входять оповідання, написані протягом 1888— 1892 pp. У розділі «Незакінчені твори» друкуються уривки незавершеної повісті «Не спитавши броду». 

Оповідання «Гава», «На лоні природи», «Гава і Вовкун», «Борис Граб», «Гершко Гольдмахер», «Геній», що постали з тексту повісті «Не спитавши броду», датовано за часом їхньої першої публікації і розташовано в томі серед інших творів у хронологічному порядку. 

Оповідання «Гава», «Маніпулянтка», «Казка про Добробит», «Задля празника», «Історія кожуха» вперше надруковані польською мовою, згодом — в автоперекладах українською мовою. 

У томі друкуються лише українські тексти за останніми авторизованими прижиттєвими виданнями. 

У коментарях наводяться приклади зробленої автором у прижиттєвих перевиданнях мовностилістичної правки, яка свідчить про прагнення І. Франка наблизити мову своїх творів до загальноукраїнської літературної мови. 

Читати

Том 19: Повісті та оповідання (1892-1896). 

До дев’ятнадцятого тому Зібрання творів І. Франка у п'ятдесяти томах входять повісті та оповідання, написані в 1892— 1896 рр. Вперше друкується польський текст повісті «Для домашнього огнища». 

Читати

Том 20: Повісті та оповідання (1896-1900).

До двадцятого тому Зібрання творів І. Франка у п’ятдесяти томах входять оповідання, написані в 1896—1898 рр., та повість «Перехресні стежки». Деякі твори («Свинська конституція», «Острий-преострий староста», «Мій злочин») мають два авторські тексти — німецькою та українською мовами.
 
 
Том 21: Оповідання (1898-1904). 
До двадцять першого тому Зібрання творів І. Франка у п'ятдесяти томах увійшли оповідання, написані протягом 1898— 1904 рр. Повністю подаються збірки «Полуйка і інші бориславські оповідання» (1899), «Староруські оповідання» (1900)» «З бурливих літ» (1903), дві останні — з передмовами. Інші оповідання друкуються в хронологічному порядку. Твори «Історія одної конфіскати», «Із галицької «Книги битія», «Терен у нозі», вперше опубліковані німецькою мовою і згодом видані в автоперекладі українською мовою, подаються тільки за українськими виданнями.
 
 
Том 22: Повісті та оповідання (1904-1913). 
У двадцять другому томі Зібрання творів І. Франка у п'ятдесяти томах вміщено прозові твори, написані у 1904—1913 pp. Сюди ввійшли, крім окремих оповідань і повісті «Великий шум», також другі редакції повістей «Boa constrictor» та «Петрії й Довбущуки» і незакінчене оповідання «Гуцульський король» (1905— 1906), що за життя письменника не друкувалося.
 
 
Том 23: Драматичні твори. 
У двадцять третьому томі Зібрання творів І. Франка в п'ятдесяти томах уміщено його драматичні твори 1870-х —середини 1880-х років: закінчені п'єси «Три князі на один престол», «Поcлідній крейцар» та «Рябина». Друга редакція «Рябини» (1893) подається (за автографом, який зберігся не повністю) в розділі «Інші редакції»; відсутня в автографі частина тексту наводиться (за неавторизованою театральною копією) в коментарях. Незакінчені драматичні спроби молодого Франка винесено в окремий розділ (український переклад віршованої драми «Jugurta», яку І. Франко написав польською мовою, виконала Н. П. Романова).
 
 
Том 24: Драматичні твори. 
У двадцять четвертому томі Зібрання творів І. Франка в п'ятдесяти томах вміщено написані в середині 90-х років XIX — на початку XX ст. драми «Украдене щастя», «Сон князя Святослава», «Кам'яна душа», «Будка ч. 27», «Чи вдуріла?», комедії «Учитель» та «Майстер Чирняк», п'єса для дітей «Суд святого Николая» та сценічна переробка п'єси П. Кальдерона «Саламейський алькальд». Уривки трьох незавершених драматичних творів — «Konkury pana Chwyndiuka», «Із дитиною малою по світу пустив.», «Отсе той Рим.» — виділено в окремий розділ. Переклад на українську мову твору «Сватання пана Хвиндюка» виконала Н. П. Романова.
 
 
Том 25: Прозові переклади (1877-1913). 
До двадцять п'ятого тому Зібрання творів I. Франка у п'ятдесяти томах увійшли переклади прозових творів російських та зарубіжних авторів, здійснені письменником протягом 1876— І913 рр. ГІереклади творів у томі розташовані в межах національних літератур у хронологічній послідовності. Подаються також передмови, післямови і коментарі I. Франка.
 
 
Том 26: Літературно-критичні праці.(1876-1885). 
Двадцять шостий том Зібрання творів I. Франка у п'ятдесяти томах відкриває серію літературно-критичних і наукових праць «Література і мистецтво», яка охоплюе переважну більшість Франкових досліджень, теоретичних і критичних статей з питань історії і теорії літератури, фольклористики, етнографії, мовознавства, театрознавства, вступних статей до публікацій, рецензій на наукові та художні твори, театральні вистави тощо. Якщо в попередньому виданні творів I. Франка у двадцяти томах (К., 1950—1956) вибрані літературно-критичні праці складали три томи, то у п'ятдесятитомному Зібранні творів вони становлять сімнадцять томів і представляють I. Франка як видатного вченого, дослідника літератури від найдавніших часів до початку XX ст., як літературного критика і теоретика, що завжди порушував актуальні проблеми художньої творчості та естетики.
 
 
Том 27: Літературно-критичні праці (1886-1889). 
До двадцять сьомого тому Зібрання творів у п'ятдесяти томах І. Франка увійшли дослідження, статті, рецензії та замітки, опубліковані протягом 1886 —1889 pp. у тогочасних українських, російських і польських періодичних виданнях. Більшість матеріалів тому присвячено історико-літературним питанням, зокрема взаєминам української літератури з літературами зарубіжними і насамперед слов'янськими.
 
 
Том 28: Літературно-критичні праці (1890-1892). 
У двадцять восьмому томі Зібрання творів I. Франка у п'ятдесяти томах друкуються дослідження, статті, рецензії I. Франка з питань літератури, фольклористики, етнографії та огляди театральних вистав за 1890—1892 рр. УсІ матеріали розташовані в хронологічному порядку. Статті та рецензіі, що вперше друкувалися польською мовою, подаються у перекладі на украінську мову за редакціею Н. П. Романовой Якщо немае авторськоі назви, редакторська назва подаеться у квадратових дужках.
 
 
Том 29: Літературно-критичні праці (1893-1895). 
До двадцять дев'ятого тому Зібрання творів І. Франка у п'ятдесяти томах увійшли дослідження, статті, рецензії й замітки з питань літератури, мови, фольклористики, етнографії та огляди театральних вистав за 1893—1895 рр. Статті й рецензії, написані і вперше опубліковані польською, чеською і німецькою мовами, подаються в українському перекладі (переклад з польської мови за редакцією Н. П. Романової, з чеської — Н. С. Васильєвої) із зазначенням у примітках назв мовою оригіналу. Редакційні заголовки статей подаються у квадратових дужках. Усі матеріали тому розташовані у хронологічному порядку. У підготовці окремих статей брали участь Ю. Л. Булаховська, В. В. Лесик, І. О. Лучник., М. Й. Онишкевич. 
 
 
Том 30: Літературно-критичні праці (1895-1897). 
До тридцятого тому Зібрання творів Івана Франка у п'ятдесяти томах входять наукові розвідки, статті, рецензії з української (давньої і нової) та інших слов'янських літератур, написані у 1895—1897 роках і опубліковані окремо або в тогочасних періодичних виданнях — «Записках Наукового товариства імені Шевченка» (ЗНТШ), «Киевская старина», «Житє і слово» та ін. 
 
Вперше в «Додатках» (за редакцією І. В. Сойка) друкується магістерська дисертація І. Франка «Über Bariaam und Josaphat und die Einhornparabel» (у перекладі — «Про Варлаама і Йоасафа та притчу про однорога»), написана німецькою мовою (переклад з німецької М. І. Дармограя і Т. О. Буйницької).
 
 
До тридцять першого тому Зібрання творів І. Франка у п'ятдесяти томах увійшли критичні статті, наукові розвідки й рецензії 1897—1899 рр. з питань української, російської та зарубіжних літератур. Статті «Дещо про себе самого» (написана польською мовою) і «Народне повір'я з українських апокрифів» (німецькою) подаються в українському перекладі. 
 
 
Том 32: Літературно-критичні праці (1899-1901). 
До тридцять другого тому Зібрання творів І. Франка у п'ятдесяти томах увійшли літературно-критичні статті, рецензії, розвідки та дослідження, написані протягом 1899—1901 рр. Всі вони друкувалися за життя автора в різних періодичних виданнях, переважно в «Літературно-науковому віснику», «Записках наукового товариства ім. Шевченка» (в примітках назви цих видань подаються скорочено: ЛНВ, ЗНТШ). Окрему групу статей складають передмови до творів Уїльяма Шекспіра, надрукованих українською мовою «Українсько-руською видавничою спілкою» у Львові протягом 1899—1900 рр.
 
 
Том 33: Літературно-критичні праці (1900-1902).
До 33-го тому Зібрання творів І. Франка у 50-ти томах входять дослідження, статті, огляди та рецензії з питань літератури та мистецтва, написані протягом 1900—1902 років і опубліковані здебільшого в журналі «Літературно-науковий вісник», «Записках Наукового товариства імені Шевченка» (ЗНТШ) та інших періодичних і неперіодичних виданнях.
 
 
Том 34: Літературно-критичні праці (1902-1905). 
До тридцять четвертого тому Зібрання творів І. Франка у п'ятдесяти томах увійшли дослідження, статті та рецензії з питань давньої і нової української літератури, фольклору та журналістики, надруковані у 1902—1903 рр. Праця І. Франка «Святий Климент у Корсуні. Причинок до історії старохристиянської легенди», якою відкривається цей том, друкувалася протягом 1902— 1905 рр. 
 
 
Том 35: Літературно-критичні праці (1903-1905). 
До тридцять п'ятого тому Зібрання творів І. Я. Франка у п'ятдесяти томах входять дослідження, статті, огляди та рецензії з питань літератури та мистецтва, написані протягом 1903—1905 рр. і опубліковані здебільшого в журналі «Літературно-науковий вісник» (ЛНВ), у «Записках Наукового товариства імені Шевченка» (ЗНТШ) та інших періодичних і неперіодичних виданнях. 
 
 
Том 36: Літературно-критичні праці (1905-1906). 
До тридцать шостого тому Зібрання творів I. Франка у П`ятдесяти томах увійшли дослідження, статті, рецензї з питань літератури, мистецтва, етнографії, написані протягом 1905—1906 рр. і опубліковані здебільшого в журналі «Літературно-науковий вісник» (далі: ЛНВ), в «Записках Наукового товариства імені Шевченка» (далі: ЗНТШ) та «Хроніці Наукового товариства імені Шевченка». Вміщені в томі праці письменника, надруковані вперше німецькою мовою — «Kasprowicz Jan. Der Sterbenden Welt. Dichtungen.», «Eine etnologische Expedition in das Bojkenland», «Beiträge aus dem Kirchenslavischen. Zu den Apokryphen des Neuen Testamentes»,—подаються в перекладі українською мовою за редакціею Ю. П. Михайлюка, грецькі, латинські текста — за редакціею А. О. Білецького, польські - за редакціею Н. П. Романової.
 
 
Том 37: Літературно-критичні праці (1906-1908). 
У тридцять сьомому томі Зібрання творів І. Франка у п'ятдесяти томах друкуються дослідження, статті та рецензії І. Франка з питань літератури, фольклористики, етнографії, мовознавства за 1906—1908 рр. Праці Франка або цитовані в них матеріали польською мовою подаються в українському перекладі Н. П. Романової. Статті Франка, написані і опубліковані по-німецьки, подаються в перекладі на українську мову І. В. Сойка.
 
 
Том 38: Літературно-критичні праці (1896-1911). 
До тридцять восьмого тому Зібрання творів І. Франка у п'ятдесяти томах увійшли літературознавчі й фольклористичні статті та рецензії, написані протягом 1896—1911 рр. і надруковані у виданнях «Пам'ятки українсько-руської мови і літератури», «Етнографічний збірник», «Літературно-науковий вісник» (ЛНВ), «Записки Наукового товариства імені Шевченка» (ЗНТШ), «Неділя», «Діло». Вперше подаються в перекладі українською мовою (переклад Ю. П. Михайлюка) статті «Причинки до критики джерел кирило-мефодіївських легенд» і «Причинки до критики джерел давньоруських пам'яток», що написані й друкувалися німецькою мовою. Переклад польських текстів здійснений Н. П. Романовою. Консультант по грецьких, латинських та німецьких текстах — А. О. Білецький. 
 
 
Том 39: Літературно-критичні праці (1911-1914). 
До тридцять дев'ятого тому Зібрання творів І. Франка у п'ятдесяти томах увійшли розвідки, статті, публікації та рецензії, написані й підготовлені або істотно доповнені й перероблені І. Франком від 1911 по 1914 рік включно, та деякі записи, датовані 1915 і 1916 рр. Частину з них було надруковано в періодиці й окремо протягом 1911 — 1914 рр. Ці тексти подаються за останніми прижиттєвими виданнями. Решта текстів друкується вперше — за автографами або авторизованими записами Франкових секретарів. Чимало із цих текстів являє собою частини задуманих і незакінчених праць. їх виділено у розділ «Незакінчені праці». При цьому споріднені між собою фрагменти незавершених досліджень про поему Т. Шевченка «Марія», давньоруські літописи, старослов'янську літературу згруповано, що зумовило незначне порушення хронологічної послідовності. Тексти, написані в оригіналі німецькою, польською, грецькою й латинською мовами, подаються в українському перекладі, з німецької мови - за редакцією В. І. Крекотня, з польської - Н. П. Романової, з грецької та латинської - А. О. Білецького.
 
 
Том 40: Літературно-критичні праці.
Сороковий том Зібрання творів І. Франка у п'ятдесяти томах складає «Історія української літератури. Частина перша. Від початків українського письменства до Івана Котляревського».
 
 

Том 41

Читати

Том 42

Читати

Том 43

Читати

Том 44

Частина 1

Читати

Частина 2


Читати

Том 45

Читати

Том 46

Частина 1

Читати

Частина 2

Читати


Том 47


Читати

Том 48

Читати

Том 49

Читати

Том 50

Читати

Том 51

Читати

Том 52

Читати

Том 53

Читати

Том 54

 
Твори, що не увійшли до зібрання
 

Файли


Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Довідковий том.djvu djvu (7.8 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Покажчик купюр.djvu djvu (6.4 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 01.djvu djvu (12 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 02.djvu djvu (6.4 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 03.djvu djvu (5.8 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 04.djvu djvu (6.5 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 05.djvu djvu (6.3 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 06.djvu djvu (9.8 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 07.djvu djvu (10 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 08.djvu djvu (8.2 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 09.djvu djvu (11.1 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 10.djvu djvu (7.8 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 11.djvu djvu (8 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 12.djvu djvu (5.8 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 13.djvu djvu (7.4 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 14.djvu djvu (21.7 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 15.djvu djvu (21.1 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 16.djvu djvu (9.7 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 17.djvu djvu (16.7 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 18.djvu djvu (10 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 19.djvu djvu (13.6 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 20.djvu djvu (12.9 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 21.djvu djvu (10.8 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 22.djvu djvu (11.9 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 23.djvu djvu (9 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 24.djvu djvu (6.9 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 25.djvu djvu (15.3 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 26.djvu djvu (8.5 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 27.djvu djvu (7.7 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 28.djvu djvu (8.3 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 29.djvu djvu (12.5 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 30.djvu djvu (18.4 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 31.djvu djvu (12 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 32.djvu djvu (10.4 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 33.djvu djvu (9.5 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 34.djvu djvu (11.6 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 35.djvu djvu (12 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 36.djvu djvu (11.6 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 37.djvu djvu (12.9 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 38.djvu djvu (11.2 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 39.djvu djvu (16.7 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 40.djvu djvu (13.5 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 41.djvu djvu (13.3 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 42.djvu djvu (10.2 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 43.djvu djvu (14.5 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 44_Книга 1.djvu djvu (9.8 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 44_Книга 2.djvu djvu (31 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 45.djvu djvu (11.2 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 46_Книга 1.djvu djvu (11.3 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 46_Книга 2.djvu djvu (7.4 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 47.djvu djvu (16.7 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 48.djvu djvu (12.9 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 49.djvu djvu (26 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 50.djvu djvu (13 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 51.djvu djvu (42 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 52.djvu djvu (28.2 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 53.djvu djvu (49 Mb)

Франко_Зібрання творів у п'ятдесяти томах_Том 54.djvu djvu (18.9 Mb)

що не ввійшли до Зібр. тв. у 50 т..djvu djvu (Франко_Мозаїка_Із творів Bit)

Подібні твори


Коментарі