Хоміцька З. М. Латинська мова

Розділ створено за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження"

 

Хоміцька З. М.

Розмір: 1.7 Mb

Матеріал надано користувачем: (Hell`ga)

Опис


Зміст:

Передмова....................................................................................................... 3
LECTIO I (PRIMA)
§ 1. Фонетика .................................................................................................. 7
§ 2. Вимова голосних і дифтонгів................................................................... 8
§ 3. Вимова приголосних і буквосполучень................................................... 9
§ 4. Довгота і короткість звуків. Наголос .................................................... 10
De vita Romae antiquae................................................................................... 12
Personalia (Yulius Paulus)........................................................................ 12
Ius Romanum........................................................................................... 13
Ars............................................................................................................ 13
LECTIO II (SECUNDA)
§ 5. Граматичні категорії іменника............................................................... 14
§ 6. Declinatio prima. Перша відміна............................................................. 15
§ 7. Відмінювання дієслова esse — бути в теперішньому часі.................... 15
De vita Romae antiquae .................................................................................. 17
Personalia (Domitius Ulpianus)................................................................ 17
Ius Romanum........................................................................................... 18
Ars............................................................................................................ 19
LECTIO III (TERTIA)
§ 8. Verbum. Дієслово .................................................................................. 20
§ 9. Типи відмінювання дієслів..................................................................... 20
§ 10. Основні форми дієслова....................................................................... 21
§ 11. Praesens indicativi activi. Теперішній час дійсного способу
активного стану 22
§ 12. Imperativus. Наказовий спосіб ............................................................. 23
De vita Romae antiquae .................................................................................. 25
Personalia (Iustinianus) ........................................................................... 25
Ius Romanum 26
Ars ........................................................................................................... 26
LECTIO IV (QUARTA)
§ 13. Declinatio secunda. Друга відміна........................................................ 28
§ 14. Praepositiones. Прийменники............................................................... 28
De vita Romae antiquae .................................................................................. 30
Personalia (Marcus Tullius Cicero)........................................................... 30
Ars............................................................................................................ 32
Ius Romanum........................................................................................... 32
LECTIO V (QUINTA)
§ 15. Declinatio tertia. Третя відміна іменників.............................................. 33
§ 16. Три типи відмінювання......................................................................... 33
De vita Romae antiquae................................................................................... 36
Personalia (Gaius)..................................................................................... 36
Ius Romanum 37
Ars............................................................................................................ 38
LECTIO VI (SEXTA)
§ 17. Adiectiva declinationis primae et secundae. Прикметники першої та
другої відміни 39
§ 18. Pronomina possessiva. Присвійні займенники...................................... 39
§ 19. Pronomina personalia et pronomen reflexivum. Особові займенники
і зворотний займенник 40
De vita Romae antiquae................................................................................... 42
Personalia (Papinianus Aemilius).............................................................. 42
Ius Romanum........................................................................................... 43
Ars............................................................................................................ 43
LECTIO VII (SEPTIMA)
§ 20. Adiectiva declinationis tertiae. Прикметники третьої відміни............... 44
§ 21. Participium praesentis activi. Дієприкметник теперішнього часу
активного стану 44
De vita Romae antiquae .................................................................................. 47
Personalia (Augustus Gaius Iulius Caesar Octavianus)............................. 47
Ars............................................................................................................ 47
Ius Romanum........................................................................................... 48
LECTIO VIII (OCTAVA)
§ 22. Imperfectum indicativi activi. Минулий недоконаного виду
дійсньго способу активного стану........................................................ 49
§ 23. Futurum I (Primum) Indicativi Activi. Майбутній час (перший)
дійсного способу активного стану ....................................................... 49
De vita Romae antiquae .................................................................................. 52
Personalia (Pomponius, Sextus)................................................................ 52
Ius Romanum........................................................................................... 53
Ars............................................................................................................ 53
LECTIO IX (NONA)
§ 24. Declinatio quarta. Четверта відміна іменників....................................... 54
§ 25. Declinatio quinta. П'ята відміна іменників............................................. 55
§ 26. Дієслова III дієвідміни на -io............................................................... 55
De servis Romanorum .................................................................................... 57
De vita Romae antiquae .................................................................................. 59
Personalia (Marcellus Ulpius) .................................................................. 59
Ius Romanum........................................................................................... 59
Ars............................................................................................................ 60
LECTIO X (DECIMA)
§ 27. Passivum temporum systematis infecti. Пасивний стан часів системи
інфекта ................................................................................................... 6l
§ 28. Infinitivus praesentis passivi. Неозначена форма теперішнього
часу пасивного стану ............................................................................ 62
Res mancipi et nec mancipi ............................................................................ 65
De vita Romae antiquae .................................................................................. 66
Personalia (Iulianus L Octavius Cornelius Aemilianus)............................ 66
Ius Romanum........................................................................................... 66
Ars............................................................................................................ 67
LECTIO XI (UNDECIMA)
§ 29. Tempora systematis perfecti. Часи системи перфекта........................... 68
§ 30. Perfectum indicativi activi. Минулий час доконаного виду
дійсного способу активного стану ....................................................... 68
§ 3l. Plusquamperfectum indicativi activi. Давноминулий час
дійсного способу активного стану ....................................................... 69
§ 32. Futurum II (secundum) indicativi activi. Майбутній час
доконаного виду дійсного способу активного стану .......................... 69
Mancipatio...................................................................................................... 72
De vita Romae antiquae .................................................................................. 73
Personalia (Modestinus Herennius).......................................................... 73
Ius Romanum........................................................................................... 74
Ars............................................................................................................ 74
LECTIO XII (DUODECIMA)
§ 33. Supinum. Супін..................................................................................... 75
§ 34. Participium. Дієприкметник ................................................................. 75
§ 35. Passivum temporum systematis perfecti. Пасивний стан часів
системи перфекта 76
De magistratibus Romanorum ........................................................................ 79
De vita Romae antiquae................................................................................... 80
Personalia (Quintus Mucius Scaevola)...................................................... 80
Ius Romanum........................................................................................... 80
Ars............................................................................................................ 80
LECTIO XIII (TERTIA DECIMA)
§ 36. Pronomina demonstrativa. Вказівні займенники.................................... 82
§ 37. Pronomina determinativa. Означальні займенники................................ 83
§ 38. Pronomen relativum. Відносний займенник.......................................... 83
§ 39. Pronomina interrogativa. Питальні займенники..................................... 84
§ 40. Pronomina indefinita. Неозначені займенники...................................... 84
§ 41. Pronomina negativa. Заперечні займенники.......................................... 85
§ 42. Adiectiva pronominalia. Займенникові прикметники............................ 85
Codicillus........................................................................................................ 87
De vita Romae antiquae .................................................................................. 88
Personalia (Labeo Marcus Antistius)........................................................ 88
Ius Romanum........................................................................................... 88
Ars............................................................................................................ 89
LECTIO XIV (QUARTA DECIMA)
§ 43. Gradus comparationis adiectivorum. Ступені порівняння
прикметників 90
§ 44. Суплетивні ступені порівняння............................................................ 91
§ 45. Adverbium. Прислівник........................................................................ 91
§ 46. Gradus comparationis adverbiorum. Ступені порівняння
прислівників 92
Capitis deminutio ........................................................................................... 94
De effracturis ................................................................................................. 94
De vita Romae antiquae .................................................................................. 95
Personalia (Lucius Annaeus Seneca Iunior).............................................. 95
Ius Romanum........................................................................................... 95
Ars............................................................................................................ 96
LECTIO XV (QUINTA DECIMA)
§ 47. Verba anomala. Неправильні дієслова.................................................. 97
§ 48. Дієслова, складні з esse........................................................................ 97
§ 49. Дієслово possum, potui, - , posse......................................................... 98
§ 50. Дієслова volo, nolo, malo у теперішньому часі................................... 98
§ 51. Verba deponentia et semideponentia. Відкладні і напіввідкладні
дієслова 99
§ 52. Verba defectiva. Недостатні дієслова................................................... 99
De imperio et iurisdictione............................................................................ 102
De vita Romae antiquae ................................................................................ 102
Personalia (Gaius Iulius Caesar)............................................................. 102
Ius Romanum......................................................................................... 103
Ars.......................................................................................................... 103
LECTIO XVI (SEXTA DECIMA)
§ 53. Відмінювання числівників.................................................................. 104
§ 54. Numeralia cardinalia et ordinalia. Кількісні і порядкові
числівники 105
Res corporales et incorporales....................................................................... 107
De vita Romae antiquae ................................................................................ 108
Personalia (Traianus, imperator Caesar Nerva Augustus) ...................... 108
Ius Romanum......................................................................................... 108
Ars.......................................................................................................... 108
LECTIO XVII (SEPTIMA DECIMA)
§ 55. Infinitivus. Неозначена форма дієслова............................................. 110
§ 56. Accusativus cum infinitivo et nominativus cum infinitivo.
Знахідний відмінок з неозначною формою дієслова і називний
відмінок з неозначною формою дієслова ........................................... 110
§ 57. Ablativus absolutus. Самостійний або незалежний аблатив.............. 111
Interpretatio stricta ....................................................................................... 114
De vita Romae antiquae ................................................................................ 115
Personalia (Hadrianus, imperator Caesar Traianus Augustus)................. 115
Ars.......................................................................................................... 115
Ius Romanum......................................................................................... 115
LECTIO XVIII (DUODEVICESIMA)
§ 58. Gerundium. Герундій.......................................................................... 117
§ 59. Gerundivum. Герундив....................................................................... 118
De servitutibus praediorum urbanorum ........................................................ 120
De servitutibus praediorum rusticorum......................................................... 121
De vita Romae antiquae................................................................................. 122
Personalia (Celsus Publius Iuventius, Celsus-filius)............................... 122
Ius Romanum......................................................................................... 122
Ars.......................................................................................................... 123
LECTIO XIX (UNDEVICESIMA)
§ 60. Modus coniunctivus. Умовний спосіб................................................ 124
§ 61. Praesens coniunctivi activi. Теперешній час умовного способу
активного стану................................................................................... 124
§ 62. Imperfectum coniunctivi activi. Минулий час недоконаного виду
умовного способу активного стану.................................................... 125
§ 63. Perfectum coniunctivi activi. Минулий час доконаного виду
умовного способу активного стану.................................................... 125
§ 64. Plusquamperfectum coniunctivi activi. Давньоминулий час
доконаного виду умовного способу активного стану........................ 125
§ 65. Coniunctivi passivi. Утворення часів умовного способу
пасивного стану................................................................................... 126
§ 66. Вживання кон'юнктива в ^залежних реченнях................................... 127
Gaudeamus................................................................................................... 129
Pater noster................................................................................................... 131
De vita Romae antiquae ................................................................................ 131
Personalia (Sabinus Masurius)............................................................... 131
Ius Romanum......................................................................................... 131
Ars.......................................................................................................... 132
LECTIO XX (VICESIMA)
§ 67. Consecutio temporum. Послідовність часів ....................................... 133
§ 68. Quaestio obliqua. Непряме питання ................................................... 134
De verbis legatorum...................................................................................... 135
De vita Romae antiquae ................................................................................ 136
Personalia (Neratius Priscus Lucius)........................................................ 136
Ius Romanum.......................................................................................... 136
Ars........................................................................................................... 137
LECTIO XXI (VICESIMA PRIMA)
§ 69. Підрядні речення мети з ut і ne finale................................................. 138
§ 70. Підрядні речення причини................................................................. 138
§ 71. Підрядні речення наслідку................................................................. 138
§ 72. Підрядні допустові речення............................................................... 139
§ 73. Підрядні речення обставини часу...................................................... 139
§ 74. Підрядні речення умови..................................................................... 140
De iure civili et gentium................................................................................. 142
De vita Romae antiquae................................................................................. 142
Personalia (Diocletianus, imperator Caesar Aurelius
Valerius Augustus)................................................................................. 142
Ius Romanum......................................................................................... 143
Ars.......................................................................................................... 143
ДОПОМІЖНІ ГРАМАТИЧНІ МАТЕРІАЛИ
I.Основні функції латинських відмінків...................................................... 144
II.Зведені морфологічні таблиці................................................................ 149
ХРЕСТОМАТІЙНІ МАТЕРІАЛИ................................................................ 161
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ............................................................................ 181
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ........................................... 181
ЛАТИНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК........................................... 183

Опис:

На основі програми "Латинська мова" підручник містить відомості з фонетики, морфології та синтаксису латинської мови, а також вправи, тексти для перекладу, лексичний мінімум, латинсько-український словник.

Підручник призначенний для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Файли


Homits`ka Z. M. Latins`ka mova.jpg jpg (22.8 Kb)

Homits`ka Z. M. Latins`ka mova.pdf pdf (1.7 Mb)

Коментарі