Селіванова О. Сучасна лінгвістика: напрями і проблеми

Розділ створено за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження"

 

Селіванова Ольга

Розмір: 37.9 Mb

Матеріал надано користувачем: (Hell`ga)

Опис


Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями і проблеми: Підручник. — Полтава: Довкілля-К, 2008. — 712 с.

ISNB 966-8791-16-9

У підручнику вперше у вітчизняній лінгвістиці систематизовано та проаналізовано головні напрями світового мовознавства з огляду на сучасний парадигмальний простір гуманітарного знання. Представлено як традиційні лінгвістичні дисципліни, категорійно-понятійний апарат яких є відносно усталеним, так і нові галузі, що отримали поширення протягом останніх десятиліть, як-от: лінгвометодологія, лінгвокультурологія, когнітивна лінгвістика, лінгвоконцептологія, прикладне мовознавство, теорія мовленнєвого впливу, політична лінгвістика, нейролінгвістичне програмування, міжкультурна комунікація, дискурсологія тощо. У межах кожного з розроблених  у підручнику напрямів здійснено аналіз ключових проблем, спірних питань. Особливу увагу зосереджено на методологічних засадах сучасного мовознавства: пізнавальних настановах, принципах і процедурах дослідницької діяльності. Уміщені в кінці розділів евристичні питання та творчі завдання, списки бібліографічних джерел сприятимуть розширенню знань та формулюванню вмінь і навичок аналізу проблематики галузей.

Підручник призначений для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів і викладачів.

Зміст:

ПЕРДМОВА   7

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

ЛІНГВОМЕТОДОЛОГІЯ   10

Лінгвометодологія. Предмет, об'єкт і головні завдання   10
Ключові поняття лінгвометодології: методологія, парадигма, епістема   12
Характеристика головних наукових проблем лінгвістики   22
- порівняльно-історична (генетична) парадигма лінгвістики   22
- структуралістська (таксономічна) парадигма   28
- комунікативно-функціональна (прагматична) парадигма   30
- когнітивна (когнітивно-дискурсивна) парадигма   32
- синергетична парадигма   34
Дослідницькі принципи парадигмального простору сучасної лінгвістики   36
Загальні  й лінгвістичні методи дослідження   48
Література   64

РОЗДІЛ ДРУГИЙ

СЕМАСІОЛОГІЯ   70

Семасіологія як галузь лінгвістичної семантики. Історія становлення, предмет, об'єкт і завдання семасіології   70
Напрями семантики. Логічна семантика: теорія референції та теорія смислу, семантика можливих світів   75
Проблема значення. Значення і смисл  79
Сематична структура слова   86
Проблеми семантичної валентності та сполучуваності. Семантичне узгодження    94
Проблема метафори в лінгвістиці   97
Проблема метонімії в лінгвістиці   104
Методи семасіології   106
Література   113

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

ЛІНГВОСЕМІОТИКА Й ОНОМАСІОЛОГІЯ   120

Лінгвосеміотика: об'єкт, предмет, становлення   120
Мовний знак, його природа й типологія   122
Моделі семіозису   127
П'ять лінвосеміотичних питань   133
Ономасіологія. Об'єкт, предмет, головні напрями   139
Проблема моделювання номінативних процесів   145
Принципи когнітивно-ономасіологічного аналізу номінативних одиниць   152
Проблема мотивації у словотворі й ономасіології   156
Література  180

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ

ПСИХОЛІНГВІСТИКА   188

Психолінгвістика: витоки, об'єкт, предмет, становлення   188
Американські школи психолінгвістики: дескриптивізм і генеративізм   192
Теорія мовленнєвої діяльності у СРСР та на пострадянському просторі, її головні надбання   203
Проблема породження (продукування) мовлення   206
Проблема сприйняття й розуміння мовлення та тексту   213
Проблема онтогенезу мовлення   222
Проблема пам'яті у психолінгвістиці. Пам'ять — знання — компетенція   226
Проблема ментального лексикону   232
Проблема асоціацій. Методика асоціативного експерименту   235
Внутрішня структура психолінгвістики й міждисциплінарні зв'язки   241
Література   245

 

РОЗДІЛ П'ЯТИЙ

ЕТНОЛІНГВІСТИКА ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ   252

Проблема об'єкта та предмета етнолінгвістики. Етнолінгвістика в колі інших наукових галузей і лінгвістичних дисциплін   252
Витоки етнолінгвістики й лінгвокультурології, їхнє становлення   255
Гіпотеза лінгвістичної відносності, її слабкі варіанти  й альтернативні теорії співвідношення мови та мислення (етнічної свідомості)   262
Проблема етносу, його ознак й етнічної ідентичності в етнолінгвістиці   266
Психологічні параметри етнічної ідентичності   272
Проблема співвідношення мови й культури   278
Культурна ідентичність. Етнокультурна компетенція та її складники   283
Проблеми інкультурації й акультурації. Культурний шок   300
Проблеми міжкультурної комунікації   303
Література   307

 

РОЗДІЛ ШОСТИЙ

СОЦІОЛІНГВІСТИКА   316

Соціолінгвістика, предмет, об'єкт, витоки. Становлення соціолінгвістики   316
Напрями сучасних соціолінгвістичних досліджень   321
Проблема соціальної диференціації мови. Форми існування, соціальні різновиди мови і форми міксації мов   323
Проблема мовної ситуації. Мовні контакти. Диглосія і білінгвізм (полілінгвізм)   335
Проблема мовної норми та варіативності   345
Проблема колективного вибору мови. Мовна політика   347
Проблема мови і влади. Політична лінгвістика   352
Інтерлінгвістика. Міжнародні мови   355
Методи соціолінгвістичних досліджень   357
Література   359

РОЗДІЛ СЬОМИЙ

КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА ТА ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЯ   365

Предмет, об'єкт, витоки когнітивної лінгвістики   365
Завдання, принципи й напрями когнітивної лінгвістики   370
Проблема категоризації в когнітивній лінгвістиці. Прототипна семантика   377
Приницпи і проблеми когнітивної семантики   382
Проблема структур репрезентації знань. Когнітивне моделювання   390
Лінгвоконцептологія: завдання та головні поняття   403
Проблема концепту в сучасній лінгвістиці   409
Методика концептуального аналізу   419
Література   421

РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ

ГРАМАТИЧНІ ТЕОРІЇ   430

Морфологія як розділ граматики, напрями та проблеми   430
Проблема частиномовної класифікації   432
Функціональна граматика, аспекти дослідження   443
Синтаксис як розділ граматики, головні напрями   453
Проблеми синтаксису   456
Когнітивний аспект синтаксису   469
Література    475

РОЗДІЛ ДЕВ'ЯТИЙ

ЛІНВІСТИКА ТЕКСТУ   482

Предмет, об'єкт, становлення лінгвістики тексту   482
Напрями лінгвістики тексту   485
Текст і текстема: проблема дефініції    491
Проблема категорійної ієрархії тексту. Типологія текстових категорій   495
Проблема контексту   517
Імпліцитний план тексту   520
Герменевтика. Герменевтичні техніки. Проблема інтерпретації тексту   525
Методи дослідження тексту   531
Література   542

 

РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ

КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА    550

Предмет, об'єкт і становлення комунікативної лінгвістики   550
Проблема одиниці мовної комунікації. Мовленнєвий акт, його типи та структура. Теорія мовленнєвих актів   558
Комунікативна ситуація, комунікативний акт, дискурс   567
Проблема моделювання комунікації   573
Складники комунікативної ситуації як дискурсу   593
Комунікативна взаємодія, її типи. Лінгвограматика   602
Закони та правила комунікативної взаємодії   612
Проблема зразків мовної комунікації. Мовленнєві жанри. Лінгвістична генеологія (лінгвогенристика)   616
Паравербальні засоби масової комунікації. Паралінгвістика   622
Дискурсологія: напрями розвитку  й суміжні дисципліни   625
Література   631

 

РОЗДІЛ ОДИНАДЦЯТИЙ

ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА   640

Покликання прикладної лінгвістики та напрями її досліджень   640
Прикладна фонетика   644
Прикладні напрями комп'ютерної лінгвістики   648
Комп'ютерна лексикографія   660
Прикладний аспект термінознавства   665
Корпусна лінгвістика   667
Прикладне спрямування перекладознавства    670
Прикладне спрямування патопсихолінгвістики   688
Судова (кримінальна) лінгвістика   692
Прикладне значення розробки проблем комунікативного впливу. Нейролінгвістичне програмування   693
Література   702

СПИСОК СЛОВНИКІВ І ДОВІДНИКІВ   711

Читати

Файли


Selivanova.O.O.Suchasna_lingvistyka_napriamy_ta_problemy.1576.ua.jpg jpg (191.9 Kb)

Selivanova.O.O.Suchasna_lingvistyka_napriamy_ta_problemy.1576.ua.pdf pdf (23.4 Mb)

Selivanova.O.O.Suchasna_lingvistyka_napriamy_ta_problemy.1576.ua.djvu djvu (14.3 Mb)

Коментарі


дуже дякую за підручник! давно його шукала! ще раз щиро дякую вам!