Українці

 

Українці — східнослов'янський народ, що сформувався на землях України. За межами України проживають в Росії, Казахстані, Молдові, Білорусі, Киргизії, Узбекистані, Польщі, Канаді, США, Аргентині та інших країнах. Загальна кількість перевищує 46 мільйонів осіб. З них 37 мільйонів мешкає в Україні. Розмовляють переважно українською мовою, що належить до східнослов'янської мовної групи. За релігійною приналежністю переважно християни східного обряду. До 20 століття вживали самоназву русь, русини, козаки. Також називалися рутенами, черкасами, малоросами.
 
 

Населення

Заселений переважно етнічними українцями ареал Європи розташований в її центрально-східній частині, на південному заході Східноєвропейської рівнини, у Східних Карпатах і прилягає до Чорного й Азовського морів. Українська етнічна територія охоплює близько 600 тис. км² (без врахування відірваних від суцільної етнічної території українських етнічних анклавів) і простягається приблизно на 1400 км. із заходу на схід широкою смугою переважно від 300 до 700 км. з півночі на південь.
 

Етнічна територія

Особливістю української етнічної території серед величезних євразійських просторів усіх сучасних слов‘янських народів є те, що найімовірніше саме на ній сформувалася праслов‘янська етнічна спільнота, частина якої (та, що не мігрувала звідси) з часом розвинулася в сучасних українців. Ядро української етнічної території від початку формування українців до сьогодні було розташоване в межах сучасної державної (національної) української території.
 
Українці віддавна сприймали природне середовище як невід‘ємну складову рідного краю. Заселені українцями землі мали і мають великі ресурси для сільськогосподарського і промислового виробництва, мають геополітичне та історично-політичне значення. Це розпалювало загарбницькі апетити чужинців.
 
Обриси і площа української етнічної території з плином часу змінювалися в залежності від конкретних історичних обставин та від політики щодо українців, яку провадила певна державна влада на підконтрольних частинах українських земель. У лісостеповій та степовій смугах України українська людність під тиском кочових племен не один раз рідшала й зовсім зникала, потім знову селилася з північних і західних українських земель. Велику роль у розвитку етнічної території українців та етнічного складу людності українських земель відігравали міграційні процеси.
 
У ХІХ ст. і майже до середини ХХ ст. українська етнічна територія виходила далеко за межі сучасної території України, охоплюючи південно-західну частину сучасної Білорусі, низку прилеглих до сучасної української національної території районів Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови та Російської Федерації. Незважаючи на значні територіальні втрати[8] етнічна територія українців продовжує залишатися найбільшою серед європейських народів та другою за величиною у Європі (після європейської частини етнічної території росіян, які за географічною класифікацією є євразійським етносом).
 

Перша назва

Одна з перших назв «русь», пізніше «руси» (множ.)/«русин» (од.) фіксується ще в «Повісті врем'яних літ» та у договорах князя Олега з Візантією 911—912 років, і тісно пов'язується з норманами та династією Рюриковичів. Використовується, як самоназва українського народу з 13 ст. до початку 20 ст. (з 18 по 20 ст. одночасно з назвою «українці»).
 
З XIV ст. в письмових джерелах з'являються назви Мала Русь та Велика Русь, ймовірно запроваджені Константинопольським патріархатом, за аналогією з термінами «Мала Греція» та «Велика Греція». Під «Малою Руссю» розуміли митрополію — Південну Русь (сучасну Україну), а під «Великою Руссю» — північні руські землі. З XVII ст в назвах царів починає зустрічатись титул «Царь Великой, Малой и Белой Руси». Форма «Мала Русь» (або Малоросія) була прийнята у державному діловодстві Російської Імперії аж до XX ст. В побутовій мові вживалась нечасто, але під такою назвою Україна була відома в українській, російській, подекуди в іншомовній науковій літературі 19-20 ст.
 
Етнонім «українці» фіксується наприкінці XVI століття у документах, присвячених повстанню Григорія Лободи та Северина Наливайка, а також у боротьбі з татарами. У першій половині 17 ст. «українцями» називали на сеймах Речі Посполитої послів від Київського, Брацлавського і Чернігівського воєводств (дивись також українники). Етнонім походить від крайового топоніма «Україна», який вже зустрічається у київському літописі під 1187 роком, етимологію якого пояснюють наразі декілька гіпотез.
 
З першої половини 19 ст. українська інтелігенція починає використовувати назву «українці» як загальноукраїнський етнонім. Проте, наприклад, Тарас Шевченко слова «українець» жодного разу не вживав. Остаточно стверджується самоназва «українці» у Східно-Центральній Україні після національно-визвольного руху 1917—1920 рр. В Галичині і Буковині починає поширюватися з кінця 19 ст., в часи піднесення українського національно-культурного руху, цьому сприяють українська інтелігенція — рух січових стрільців і національно-визвольний рух, діяльність УПА тощо.
 
 

Традиційна культура

Основна традиційна галузь сільського господарства українців — орне землеробство з перевагою трипілля (поряд з ним ще в XI столітті в Карпатах і на Полісся зберігалося подсічно-вогневе й перелогове). Обробляли жито, пшеницю, ячмінь, просо, гречку, овес, коноплю, льон; з кінця XVII століття — кукурудзу, тютюн, з другої половини XVIII століття — соняшник, картоплю; з городніх культур — капусту, огірки, буряк, редьку, цибулю та ін., кавуни й гарбузи (у степових районах), з початку XI століття — помідори та перець. Для українців здавна характерно присадибне садівництво (яблуні, груші, вишні, сливи, малина, смородина, аґрус, у меншій мірі абрикоси, черешня, виноград).
 
Комплекс традиційних землеробських знарядь складався з дерев'яного із залізними частинами плуга з передком, рала (однозубого й многозубого), мотики й заступа різних форм, борони, переважно рамкової, та ін. У поліських і частково лівобережних районах замість плуга й рала вживалася соха двох типів: беспередкова (однокінка, Чернігово-Сіверський варіант) і на колесах (литовка, або поліська). Комплекс знарядь збирання складався з серпа, коси, граблів та вил. Молотили ціпом, на півдні — також ковзанкою й кіньми, зрідка молотильною дошкою диканей, на відкритих струмах у поле, у Полісся — у гумно та клуні; у північних районах хліб підсушувався в клунях. Зерно перероблялося на водяних і лодейних (установлених на човнах або плотах) млинах, а також на вітряках і так званих тупчаках.
 
Українці розводили велику рогату худобу переважно сірої степової та іншої порід, овець, коней, свиней, домашнього птаха. Переважала вигонна, а в Карпатах сезонна гірничо-відгінна форма випасу тварин. Бджільництво й рибальство грали в господарстві підсобну роль.
Український чумак — перевізник вантажів на великі відстані, особливо солі й риби на здорових возах мажах, запряжених волами. Значне місце в господарстві займали різноманітні промисли й ремесла — ткацтво, поташний, гутний (виробництво скла), гончарний, сукновальний, деревообробний, шкіряний та ін.
 

Поселення

Традиційні сільські поселення — села, слободи, хутора вуличного, радіального, розкиданого та іншого планування. Житло дореволюційного селянства — хати (укр. хати), глинобитні або зрубні, побілені зсередини й зовні були двох-трьохкамерними (типу хата — покрову — хата або хата — покрову — комора), а в бідняцьких господарствах — однокамерними, зі глинобитною підлогою, чотирьохскатної солом'яної, а також з очерету або дранки на даху. У Полісся та в ряді районів Східної Галичини житло залишалося аж до початку XX століття курним або напівкурним.
 
Основою житла є дубові підвалини, які лежать на кам'яному фундаменті. Відповідно до народних вірувань житло вхідними дверима зорієнтоване на Південь, покуття — на Схід, а задня частина хати, відповідно, на Північ. Садиба має традиційну для української хати трикамерну будову.Сіни виконують роль прихожої кімнати та господарського вузла. Наступна кімната називається коморою. Це традиційно господарська частина українського житла. Всередині комора залишалася небіленою і використовувалась переважно для зберігання харчових запасів.
 
При наявності в різних історико-етнографічних районах локальних особливостей житла інтер'єр був досить однотипним. При вході в хату праворуч або ліворуч у куті розташовувалася піч, повернена устям до довгої сторони будинку. По діагоналі від неї в іншому куті, парадному, прикрашеному вишитими рушниками, квітами, висіли ікони, стояв стіл (у бідняків іноді — скриня-скриня), на якому лежали хліб і сіль, накриті скатертиною. Уздовж стін від стола розташовувалися лави для сидіння. До печі вздовж тильної сторони примикав настил (пив) для спання, над ним висіла вішалка (жертка). На стіні або в куті при вході влаштовувався «мисник» для посуду. Протилежна від входу стіна, а також пекти часто розмальовувалися квітами, особливо якщо в родині була дівчина.
 
Селянський двір включав залежно від заможності хазяїна одну або кілька господарських будівель: хлів, повітку, комору, на півдні — загінчики для худоби і т.ін. Українці жили також в численних містах, передмістях і містечках. Житло бідних городян мало відрізнялося від сільської хати. Заможні жили в будинках, нерідко цегельних або кам'яних, з декількома кімнатами (залою, кухнею, опочивальнею(спальнею) та ін.), з ґанком або верандою, зовні часто пофарбованими.
 

Одяг

Різноманітний і барвистий був народний костюм. Жіночий одяг складався з вишитої сорочки (сорочки — тунікоподібної, поликової або на кокетці) і незшитого одягу: дерги, запаски, плахти (з 19 століття зшитої спідниці); в прохолодну погоду носили безрукавки (керсетки, киптари та ін.). Жінки на Полтавщині у свята поверх сорочки вдягали плахту, а в будні дні — чорну запаску, яку називали також «дергою» або «джергою». Джерга являла собою просто прямокутний шматок чорного або синього тонкого сукна шириною близько 170 см. Поверх нижньої сорочки і запаски в багатьох областях України жінки надягали юпку — верхню приталену сорочку із широкою призібраною нижньою частиною. 
 
Характерна риса українських дівочих головних уборів полягала в тому, що верхня частина голови (маківка) завжди залишалася відкритою, тому дівочі головні убори найчастіше мали форму вінка. Дівчини заплітали волосся в коси, укладаючи їх навколо голови та прикрашаючи стрічками, квітами або надягаючи на голову вінок із паперових квітів, строкатих стрічок. Непокрита голова в заміжньої жінки вважалася верхом непристойності, тому із самого заміжжя жінки носили очіпок — капелюшок із вовняної або шовкової тканини або із парчі, рушникоподібні головні убори (намітки, обруси), або пізніше хустку.
 
Найдавнішим і найбільш розповсюдженим чоловічим головним убором була шапка, її численні різновиди — шоломок, йолом, яломок, мегерка. У жарку погоду голову покривали солом'яними брилями, іншим часом — повстяними або каракулевими, часто носили смушкові (зі смушків), циліндроподібні шапки.
 
Чоловічий костюм складався з сорочки (з вузьким стоячим, що часто вив коміром зі шнурком), заправленої в широкі або вузькі штани, безрукавки та пояси.
 
Найпоширенішим взуттям були постоли з сирицевої шкіри, а в Поліссі — личаки (постоли), серед заможних — чоботи. Виготовлялися личаки з лика лози, липи і в'яза. Взуття складалося з плетеної підошви і петель з боків ступні. На нозі личаки трималися за допомогою конопельної або личаної мотузки, протягненої крізь петлі. Чоботи на території України були відомі зі скіфських часів. Виготовлялися вони із сап'яну — м'якої шкіри особливої вичинки.[15] У часи Київської Русі носили гостроносі чоботи із загнутими догори передами. У широке вживання чоботи ввійшли набагато пізніше — у кінці XVIII століття, та й то переважно серед заможного населення.
 
Верхній одяг українців відрізнявся великою розмаїтістю. Жінки й чоловіки носили короткі і довгополі безрукавки, іноді вироблені з хутра. В лемків була чуганя — верхній одяг з наглухо зашитими рукавами, які служили кишенями. Свита — верхній сукняний одяг, звичайно коричневого або чорного кольору — змінювалася залежно від регіону і майнового положення її власника не тільки фасонами, але й покрієм. Вона могла мати каптур («ворок»). Жіноча свита була приталеною. Кунтуш і опанча, однотипний з каптаном одяг з домотканого полотна біло-сірого кольору, були більш ошатними різновидами свити. Козацький жупан із сукна, родич кавказького бешмета. Зимовим чоловічим і жіночим одягом служили шуби або кожухи, які іноді називали «зимогрії». Він шився із 7-9 овечих шкур. Носили його досить довго — 10-15 років, а потім покривали сукном і продовжували носити ще кілька років. На негоду був розрахований кобеняк, що являв собою великий сукняний мішок із прорізом для очей і рота. У старовину кобеняк був найпоширенішим верхнім одягом. У суворі зими його надягали поверх кожуха. 
 
Пояси були чи не найважливішим елементом чоловічого та жіночого одягу. Чоловіки зав'язували пояс спереду, а жінки — так, щоб кінці пояса і зав'язувалися, і висіли ззаду. Пояси були почасти плетені, а в карпатських українців — шкіряні або з цупкої матерії, дуже довгі, що дозволяли обгорнути талію кілька разів. Вважалося, що пояси чоловіків повинні бути одноколірними, а в жінок — строкатими. Найпоширеніші кольори поясів — червоний і зелений, причому чоловічі пояси найчастіше були червоного кольору. 
 

Кухня

Їжа сильно розрізнялася в різних верств населення. Основу харчування становили рослинна та борошняна їжа (борщ, галушки, різноманітні юшки), каші (особливо пшоняні та гречана); вареники, пампушки з часником, лемишка, локшина, кисіль та ін. Значне місце в їжі займала риба, у тому числі солона. М'ясна їжа селянству була доступна лише на свята. Найпопулярнішими були свинина й свиняче сало. З борошна з додаванням маку та меду випікали численні маківники, коржі, книші, бублики. Поширені були такі напої, як узвар, варенуха, сирівець, різноманітні наливки й горілка, у тому числі популярна горілка з перцем. Як обрядові блюда найпоширеніші були каші — кутя та коливо з медом.

Найвідоміші представники


Шаповал Юрій Шаповал Юрій

1953 — наші дні

Андієвська Емма Андієвська Емма

1931 — наші дні

Франко Іван Франко Іван

1856 — 1916

Станкович Євген Станкович Євген

1942 — наші дні

Білик Іван Білик Іван

1930 — 2012

Іваничук Роман Іваничук Роман

1929 — наші дні

Мушкетик Юрій Мушкетик Юрій

1929 — наші дні

Штанько Кирило Штанько Кирило

1913 — наші дні

Шморгун Євген Шморгун Євген

1940 — наші дні

Шевчук Василь Шевчук Василь

1932 — наші дні

Чендей Іван Чендей Іван

1922 — 2005

Шевчук Валерій Шевчук Валерій

1939 — наші дні

Чемерис Валентин Чемерис Валентин

1936 — наші дні

Винничук Юрій Винничук Юрій

1952 — наші дні

Волошин Богдан Волошин Богдан

1962 — наші дні

Гайдамака Наталя Гайдамака Наталя

1952 — наші дні

Бабкіна Катерина Бабкіна Катерина

1985 — наші дні

Самчук Улас Самчук Улас

1905 — 1987

Рубан Василь Рубан Василь

1942 — наші дні

Ольжич Олег Ольжич Олег

1907 — 1944

Липа Юрій Липа Юрій

1900 — 1944

Липа Іван Липа Іван

1865 — 1923

Керницький Іван Керницький Іван

1909 — наші дні

Косач Юрій Косач Юрій

1908 — 1990

Іванченко Раїса Іванченко Раїса

1934 — наші дні

Дужий Петро Дужий Петро

1916 — 1997

Дякунова Людмила Дякунова Людмила

1964 — наші дні

Кралюк Петро Кралюк Петро

1958 — наші дні

Гринів Олег Гринів Олег

1940 — наші дні

Зарахович Олексій Зарахович Олексій

1968 — наші дні

Мороз Валентин Мороз Валентин

1936 — наші дні

Ратушинська Ірина Ратушинська Ірина

1954 — наші дні

Стеф'юк Марія Стеф'юк Марія

1948 — наші дні

Олеша Юрій Олеша Юрій

1899 — 1960

Стус Дмитро Стус Дмитро

1966 — наші дні

Дзюба Іван Дзюба Іван

1931 — наші дні

Олійник Борис Олійник Борис

1935 — наші дні

Костенко Ліна Костенко Ліна

1930 — наші дні

Федюк Тарас Федюк Тарас

1954 — наші дні

Жадан Сергій Жадан Сергій

1974 — наші дні

Воробйов Микола Воробйов Микола

1941 — наші дні

Драч Іван Драч Іван

1936 — наші дні

Павличко Дмитро Павличко Дмитро

1929 — наші дні

Гірник Павло Гірник Павло

1956 — наші дні

Андрусяк Іван Андрусяк Іван

1968 — наші дні

Кабанов Олександр Кабанов Олександр

1968 — наші дні

Поляков Андрей Поляков Андрей

1968 — наші дні

Герасим'юк Василь Герасим'юк Василь

1956 — наші дні

Малкович Іван Малкович Іван

1961 — наші дні

Матіяш Богдана Матіяш Богдана

1982 — наші дні

Вольвач Павло Вольвач Павло

1963 — наші дні

Забужко Оксана Забужко Оксана

1960 — наші дні

Андрухович Юрій Андрухович Юрій

1960 — наші дні

Портяк Василь Портяк Василь

1952 — наші дні

Шкляр Василь Шкляр Василь

1951 — наші дні

Слапчук Василь Слапчук Василь

1961 — наші дні

Іздрик Іздрик

1962 — наші дні

Малярчук Таня Малярчук Таня

1983 — наші дні

Кокотюха Андрій Кокотюха Андрій

1970 — наші дні

Пилипчук Ростислав Пилипчук Ростислав

1936 — наші дні

Матіос Марія Матіос Марія

1959 — наші дні

Подерв'янський Лесь Подерв'янський Лесь

1952 — наші дні

Курков Андрій Курков Андрій

1961 — наші дні

Дністровий Анатолій Дністровий Анатолій

1974 — наші дні

Ірванець Олександр Ірванець Олександр

1961 — наші дні

Фольварочний Василь Фольварочний Василь

1941 — наші дні

Крым Анатолий Крым Анатолий

1946 — наші дні

Столяров Александр Столяров Александр

1959 — наші дні

Єшкілєв Володимир Єшкілєв Володимир

1965 — наші дні

Скуратівський Вадим Скуратівський Вадим

1941 — наші дні

Бриних Михайло Бриних Михайло

1974 — наші дні

Неборак Віктор Неборак Віктор

1961 — наші дні

Дроздовський Дмитро Дроздовський Дмитро

1987 — наші дні

Стріха Максим Стріха Максим

1961 — наші дні

Макаров Юрій Макаров Юрій

1955 — наші дні

Москалець Костянтин Москалець Костянтин

1963 — наші дні

Родик Костянтин Родик Костянтин

1955 — наші дні

Гундорова Тамара Гундорова Тамара

1955 — наші дні

Неждана Неда Неждана Неда

1971 — наші дні

Гайдабура Валерій Гайдабура Валерій

1937 — наші дні

Макаров Олександр Макаров Олександр

1954 — наші дні

Плющ Леонід Плющ Леонід

1939 — наші дні

Трубай Василь Трубай Василь

1953 — наші дні

Панченко Володимир Панченко Володимир

1954 — наші дні

Дишкант Вадим Дишкант Вадим

1960 — наші дні

Войтенко Володимир Войтенко Володимир

1959 — наші дні

Грабович Григорій Грабович Григорій

1943 — наші дні

Боднарюк Юлія Боднарюк Юлія

1970 — наші дні

Росич Олексій Росич Олексій

1975 — наші дні

Горбач Ярослава Горбач Ярослава

1987 — наші дні

Мицько Василь Мицько Василь

1978 — наші дні

Жолдак Богдан Жолдак Богдан

1948 — наші дні

Роздобудько Ірен Роздобудько Ірен

1962 — наші дні

Польченко Олександр Польченко Олександр

1954 — наші дні

Гаврош Олександр Гаврош Олександр

1976 — наші дні

Майданська Софія Майданська Софія

1948 — наші дні

Павлів Володимир Павлів Володимир

1963 — наші дні

Набока Сергій Набока Сергій

1955 — наші дні

Овсієнко Василь Овсієнко Василь

1949 — наші дні

Прохасько Тарас Прохасько Тарас

1968 — наші дні

Шейко-Медведєва Неля Шейко-Медведєва Неля

1947 — наші дні

Гірник Олег Гірник Олег

1968 — наші дні

Рябчук Микола Рябчук Микола

1953 — наші дні

Васильєв Сергій Васильєв Сергій

1960 — наші дні

Макаров Анатолій Макаров Анатолій

1939 — наші дні

Патон Євген Патон Євген

1870 — 1953

Пулюй Іван Пулюй Іван

1845 — 1918

Лодій Петро Лодій Петро

1764 — 1829

Попович Мирослав Попович Мирослав

1930 — наші дні

Кашуба Марія Кашуба Марія

1941 — наші дні

Колодний Анатолій Колодний Анатолій

1937 — наші дні

Торконяк Рафаїл Торконяк Рафаїл

1949 — наші дні

Маринович Мирослав Маринович Мирослав

1949 — наші дні

Саган Олександр Саган Олександр

1968 — наші дні

Ґудзяк Борис Ґудзяк Борис

1960 — наші дні

Сабодан Володимир Сабодан Володимир

1935 — наші дні

Драбинко Олександр Драбинко Олександр

1977 — наші дні

Малахов Віктор Малахов Віктор

1948 — наші дні

Бистрицький Євген Бистрицький Євген

1948 — наші дні

Степовик Дмитро Степовик Дмитро

1938 — наші дні

Лой Анатолій Лой Анатолій

1947 — наші дні

Бичко Ігор Бичко Ігор

1931 — наші дні

Сігов Костянтин Сігов Костянтин

1962 — наші дні

Гузар Любомир Гузар Любомир

1933 — наші дні

Шевчук Святослав Шевчук Святослав

1970 — наші дні

Почепцов Георгій Почепцов Георгій

1949 — наші дні

Юркович Іван Юркович Іван

1952 — наші дні

Ісіченко Ігор Ісіченко Ігор

1956 — наші дні

Бах Олексій Бах Олексій

1857 — 1946

Ушкалов Леонід Ушкалов Леонід

1956 — наші дні

Грицак Ярослав Грицак Ярослав

1960 — наші дні

Яковенко Наталя Яковенко Наталя

1942 — наші дні

Зубрицька Марія Зубрицька Марія

1957 — наші дні

Гриценко Павло Гриценко Павло

1950 — наші дні

Толочко Петро Толочко Петро

1938 — наші дні

Андрейків Олександр Андрейків Олександр

1942 — наші дні

Смолій Валерій Смолій Валерій

1951 — наші дні

Гончарук Владислав Гончарук Владислав

1941 — наші дні

Загородній Анатолій Загородній Анатолій

1951 — наші дні

Комісаренко Сергій Комісаренко Сергій

1948 — наші дні

Трощенко Валерій Трощенко Валерій

1929 — наші дні

Бойченко Олександр Бойченко Олександр

1970 — наші дні

Моргун Володимир Моргун Володимир

1938 — наші дні

Яцків Ярослав Яцків Ярослав

1940 — наші дні

Бондаренко Іван Бондаренко Іван

1955 — наші дні

Самойленко Анатолій Самойленко Анатолій

1938 — наші дні

Александров Сергій Александров Сергій

1937 — наші дні

Білобров Юрій Білобров Юрій

1943 — наші дні

Андронаті Сергій Андронаті Сергій

1940 — наші дні

Горбулін Володимир Горбулін Володимир

1939 — наші дні

Бар'яхтар Віктор Бар'яхтар Віктор

1930 — наші дні

Сторіжко Володимир Сторіжко Володимир

1935 — наші дні

Луковський Iван Луковський Iван

1935 — наші дні

Кострицький Валерій Кострицький Валерій

1949 — наші дні

Ананко Юрій Ананко Юрій

1971 — наші дні

Амосова Катерина Амосова Катерина

1956 — наші дні

Ємець Ілля Ємець Ілля

1956 — наші дні

Глузман Семен Глузман Семен

1946 — наші дні

Трахтенберг Ісак Трахтенберг Ісак

1923 — наші дні

Возіанов Олександр Возіанов Олександр

1938 — наші дні

Губергріц Наталія Губергріц Наталія

1959 — наші дні

Глухенький Борис Глухенький Борис

1925 — наші дні

Воробйов Юрій Воробйов Юрій

1936 — наші дні

Борисюк Михайло Борисюк Михайло

1934 — наші дні

Мазур Валерій Мазур Валерій

1939 — наші дні

Білоус Петро Білоус Петро

1953 — наші дні

Курбас Лесь Курбас Лесь

1887 — 1937

Рєпін Ілля Рєпін Ілля

1844 — 1930

Фіалко Олег Фіалко Олег

1946 — наші дні

Труш Іван Труш Іван

1869 — 1941

Стригун Федір Стригун Федір

1939 — наші дні

Стороженко Микола Стороженко Микола

1928 — наші дні

Войтович Валерій Войтович Валерій

1952 — наші дні

Химич Юрій Химич Юрій

1928 — 2003

Мащенко Микола Мащенко Микола

1929 — наші дні

Юра Гнат Юра Гнат

1888 — 1966

Якутович Сергій Якутович Сергій

1952 — наші дні

Галинська Галина Галинська Галина

1947 — наші дні

Дубовик Олександр Дубовик Олександр

1931 — наші дні

Антонюк Андрій Антонюк Андрій

1943 — наші дні

Стецько Дмитро Стецько Дмитро

1943 — наші дні

Марчук Іван Марчук Іван

1936 — наші дні

Савадов Арсен Савадов Арсен

1962 — наші дні

Бенкендорф Андрій Бенкендорф Андрій

1945 — наші дні

Медвідь Любомир Медвідь Любомир

1941 — наші дні

Резникович Михаил Резникович Михаил

1938 — наші дні

Гуйда Михайло Гуйда Михайло

1955 — наші дні

Лифар Серж Лифар Серж

1905 — 1986

Негреску Ігор Негреску Ігор

1936 — наші дні

Гапчинська Євгенія Гапчинська Євгенія

1974 — наші дні

Жолдак Андрій Жолдак Андрій

1962 — наші дні

Вайсберг Матвій Вайсберг Матвій

1958 — наші дні

Блудов Андрій Блудов Андрій

1962 — наші дні

Бійма Олег Бійма Олег

1949 — наші дні

Віктюк Роман Віктюк Роман

1936 — наші дні

Богомазов Дмитро Богомазов Дмитро

1964 — наші дні

Янчук Олександр Янчук Олександр

1956 — наші дні

Бик Василь Бик Василь

1958 — наші дні

Білик Назар Білик Назар

1979 — наші дні

Драч Олег Драч Олег

1959 — наші дні

Зубарєв Сергій Зубарєв Сергій

1932 — наші дні

Жук Радослав Жук Радослав

1931 — наші дні

Жежерін Вадим Жежерін Вадим

1946 — наші дні

Дьомін Микола Дьомін Микола

1931 — наші дні

Давидов Анатолій Давидов Анатолій

1958 — наші дні

Боднар Олег Боднар Олег

1947 — наші дні

Базан Микола Базан Микола

1953 — наші дні

Довгань Борис Довгань Борис

1928 — наші дні

Горбунов Олексій Горбунов Олексій

1961 — наші дні

Голубович Михайло Голубович Михайло

1943 — наші дні

Гладій Григорій Гладій Григорій

1954 — наші дні

Бенюк Богдан Бенюк Богдан

1957 — наші дні

Боклан Станіслав Боклан Станіслав

1960 — наші дні

Богданович Олексій Богданович Олексій

1963 — наші дні

Дзиндра Орест Дзиндра Орест

1972 — наші дні

Григор'єва Євгенія Григор'єва Євгенія

1987 — наші дні

PoliКарп PoliКарп

2003 — наші дні

Merva Merva

1996 — наші дні

Годзяцький Віталій Годзяцький Віталій

1936 — наші дні

Губа Володимир Губа Володимир

1938 — наші дні

Жданкін Василь Жданкін Василь

1958 — наші дні

ДахаБраха ДахаБраха

2000 — наші дні

"Гайдамаки" "Гайдамаки"

1990 — наші дні

"Вій" "Вій"

1991 — наші дні

Воплі Відоплясова Воплі Відоплясова

1986 — наші дні

Дичко Леся Дичко Леся

1939 — наші дні

Загайкевич Алла Загайкевич Алла

1966 — наші дні

Гаврилець Ганна Гаврилець Ганна

1958 — наші дні

Злотник Олександр Злотник Олександр

1948 — наші дні

Драч Едуард Драч Едуард

1965 — наші дні

Богомолець Ольга Богомолець Ольга

1966 — наші дні

"Ватра" "Ватра"

1971 — наші дні

Гмиря Борис Гмиря Борис

1903 — 1969

Гайдай Зоя Гайдай Зоя

1902 — 1965

Повалій Таїсія Повалій Таїсія

1964 — наші дні

Петриненко Тарас Петриненко Тарас

1953 — наші дні

Брати Гадюкіни Брати Гадюкіни

1988 — наші дні

Білик Ірина Білик Ірина

1970 — наші дні

Ані Лорак Ані Лорак

1978 — наші дні

Охрімович Андрій Охрімович Андрій

1957 — наші дні

Лапинский Игорь Лапинский Игорь

1944 — наші дні

Гайтана Гайтана

1979 — наші дні

Нестерова Юлія Нестерова Юлія

1991 — наші дні

Лишега Олег Лишега Олег

1949 — 2014

Соловей Олег Соловей Олег

1970 — наші дні

Кіяновська Маріанна Кіяновська Маріанна

1973 — наші дні

Соловьев Сергей Соловьев Сергей

1959 — наші дні

Гуляєв Юрій Гуляєв Юрій

1930 — 1986

Гнатюк Дмитро Гнатюк Дмитро

1925 — наші дні

"Водограй" "Водограй"

1974 — наші дні

Артеменко Людмила Артеменко Людмила

1949 — наші дні

Баженов Анатолій Баженов Анатолій

1945 — наші дні

Гобдич Микола Гобдич Микола

1961 — наші дні

Забіляста Лідія Забіляста Лідія

1953 — наші дні

Ізмайлов Енвер Ізмайлов Енвер

1955 — наші дні

Кононенко Євгенія Кононенко Євгенія

1959 — наші дні

Багірова Лала Багірова Лала

1988 — наші дні

Жовна Олександр Жовна Олександр

1960 — наші дні

Клим Клим

1952 — наші дні

Ґудзь Юрко Ґудзь Юрко

1956 — 2002

Степула Надія Степула Надія

1953 — наші дні

Гримич Марина Гримич Марина

1961 — наші дні

Запорожан Валерій Запорожан Валерій

1947 — наші дні

Ільченко Олесь Ільченко Олесь

1957 — наші дні

Вакуленко Юрій Вакуленко Юрій

1957 — наші дні

Максимова Катерина Максимова Катерина

1989 — наші дні

Довгань Дмитро Довгань Дмитро

1993 — наші дні

Поляк Поляк

1989 — наші дні

Якубович Михайло Якубович Михайло

1986 — наші дні

Лук'яненко Ганна Лук'яненко Ганна

1988 — наші дні

Міняйло Віктор Міняйло Віктор

1919 — наші дні

Жупанський Олег Жупанський Олег

1952 — наші дні

Мартос Іван Мартос Іван

1752 — 1835

Битяк Юрій  Битяк Юрій

1949 — наші дні

Мороз Сергій Мороз Сергій

1960 — наші дні

Наєнко Михайло Наєнко Михайло

1938 — наші дні

Андрейцев Володимир Андрейцев Володимир

1947 — наші дні

Гуцал Віктор Гуцал Віктор

1944 — наші дні

Рунчак Володимир Рунчак Володимир

1960 — наші дні

Косьяненко Катерина Косьяненко Катерина

1978 — наші дні

Бойчук Богдан Бойчук Богдан

1927 — наші дні

Тищик Борис Тищик Борис

1936 — наші дні

Брусєнцов Микола Брусєнцов Микола

1925 — наші дні

Каденко Владимир Каденко Владимир

1953 — наші дні

Закревська Ольга Закревська Ольга

1986 — наші дні

Ермінь Йожеф Ермінь Йожеф

1960 — наші дні

Кот Юрій Кот Юрій

1966 — наші дні

Возняк Тарас Возняк Тарас

1957 — наші дні

Чорноморець Юрій Чорноморець Юрій

1974 — наші дні

Веряскин Виктор Веряскин Виктор

1953 — наші дні

Плачинда Сергій Плачинда Сергій

1928 — наші дні

Дереш Любко Дереш Любко

1984 — наші дні

Баран Євген Баран Євген

1961 — наші дні

Агеєва Віра Агеєва Віра

1958 — наші дні

Наливайко Дмитро Наливайко Дмитро

1929 — наші дні

Тимошик Микола Тимошик Микола

1956 — наші дні

Щербаков Ігор Щербаков Ігор

1955 — наші дні

Вовк Хведір Вовк Хведір

1847 — 1918

Сільваші Тіберій Сільваші Тіберій

1947 — наші дні

Тарнавський Юрій Тарнавський Юрій

1934 — наші дні

Григорів Михайло Григорів Михайло

1947 — наші дні

Іваничук Наталія Іваничук Наталія

1959 — наші дні

Шувалова Ірина Шувалова Ірина

1986 — наші дні

Моренець Володимир Моренець Володимир

1953 — наші дні

Процюк Степан Процюк Степан

1964 — наші дні

Коломієць Володимир Коломієць Володимир

1935 — наші дні

Матвієнко Світлана Матвієнко Світлана

1976 — наші дні

Пашковський Євген Пашковський Євген

1962 — наші дні

Околітенко Наталія Околітенко Наталія

1939 — наші дні

Вітер Василь Вітер Василь

1951 — наші дні

Іллєнко Михайло Іллєнко Михайло

1947 — наші дні

Кожухар Володимир Кожухар Володимир

1941 — наші дні

Голуб Олена Голуб Олена

1951 — наші дні

Франчук Валерій Франчук Валерій

1950 — наші дні

Троїцький Владислав Троїцький Владислав

1964 — наші дні

Небієрідзе Борис Небієрідзе Борис

1942 — наші дні

Санін Олесь Санін Олесь

1972 — наші дні

Лефтій Антоніна Лефтій Антоніна

1945 — наші дні

Матешко Ольга Матешко Ольга

1947 — наші дні

Шапіро Олександр Шапіро Олександр

1969 — наші дні

Проскурня Сергій Проскурня Сергій

1957 — наші дні

Хостікоєв Анатолій Хостікоєв Анатолій

1953 — наші дні

Пінчук Олег Пінчук Олег

1960 — наші дні

Карунська Світлана Карунська Світлана

1968 — наші дні

Рідний Олександр Рідний Олександр

1961 — наші дні

Сумська Ольга Сумська Ольга

1966 — наші дні

Сумська Наталія Сумська Наталія

1956 — наші дні

Романюк Сергій Романюк Сергій

1953 — наші дні

Кисельов Юрій Кисельов Юрій

1953 — наші дні

Роговцева Ада Роговцева Ада

1937 — наші дні

Корчовий Василь Корчовий Василь

1962 — наші дні

Панчук Петро Панчук Петро

1957 — наші дні

Роговий Юрій Роговий Юрій

1957 — наші дні

Недашківська Раїса Недашківська Раїса

1943 — наші дні

Козак Богдан Козак Богдан

1940 — наші дні

Кадочникова Лариса Кадочникова Лариса

1937 — наші дні

Юнаков Сергій Юнаков Сергій

1951 — наші дні

Чечельницький Павло Чечельницький Павло

1942 — наші дні

Хорхот Георгій Хорхот Георгій

1964 — наші дні

Скорик Лариса Скорик Лариса

1939 — наші дні

Підорван Ігор Підорван Ігор

1948 — наші дні

Лукаш Іван Лукаш Іван

1950 — наші дні

Левчук Микола Левчук Микола

1939 — наші дні

Федічев Валерій Федічев Валерій

1945 — наші дні

Ширяєв Віктор Ширяєв Віктор

1947 — наші дні

Синькевич Юлій Синькевич Юлій

1938 — наші дні

Петренко Олексій Петренко Олексій

1938 — наші дні

Сєдак Ігор Сєдак Ігор

1923 — наші дні

Чоботи з Бугая Чоботи з Бугая

2007 — наші дні

Скорик Семен Скорик Семен

1885 — наші дні

Скоба Антін Скоба Антін

1853 — 1908

Мовчан Єгор Мовчан Єгор

1898 — 1968

Катя Chilly Катя Chilly

1978 — наші дні

"Тарасова ніч" "Тарасова ніч"

2005 — наші дні

"Тінь Сонця" "Тінь Сонця"

1999 — наші дні

Христенко Макар Христенко Макар

1912 — наші дні

"Перкалаба" "Перкалаба"

1998 — наші дні

Матвієнко Ніна Матвієнко Ніна

1947 — наші дні

"Мандри" "Мандри"

1997 — наші дні

"Кросна" "Кросна"

2007 — наші дні

Шинкарук Володимир Шинкарук Володимир

1954 — наші дні

"Кому Вниз" "Кому Вниз"

1988 — наші дні

Сестри Тельнюк Сестри Тельнюк

1986 — наші дні

Сухарєв Олег Сухарєв Олег

1976 — наші дні

Камерний хор "Київ" Камерний хор "Київ"

1990 — наші дні

Плач Єремії Плач Єремії

1990 — наші дні

Паленко Максим Паленко Максим

1976 — наші дні

"Камо Грядеши" "Камо Грядеши"

2008 — наші дні

Скорик Мирослав Скорик Мирослав

1938 — наші дні

Морозов Віктор Морозов Віктор

1950 — наші дні

Колодуб Левко Колодуб Левко

1930 — наші дні

Рожко Наталія Рожко Наталія

1973 — наші дні

Фроляк Богдана Фроляк Богдана

1968 — наші дні

"Мертвий Півень" "Мертвий Півень"

1989 — наші дні

Марцинківський Олег Марцинківський Олег

1949 — наші дні

Шух Михайло Шух Михайло

1952 — наші дні

Квартет "Явір" Квартет "Явір"

1966 — наші дні

Хор "Щедрик" Хор "Щедрик"

1971 — наші дні

Кричевський Гарик Кричевський Гарик

1963 — наші дні

Поклад Ігор Поклад Ігор

1941 — наші дні

"Червона Рута" "Червона Рута"

1971 — наші дні

Компаніченко Тарас Компаніченко Тарас

1969 — наші дні

Кімельфельд Дмитро Кімельфельд Дмитро

1950 — наші дні

Капела "Трембіта" Капела "Трембіта"

1940 — наші дні

Кива Олег Кива Олег

1947 — 2007

"Соколи" "Соколи"

1989 — наші дні

"Смерічка" "Смерічка"

1966 — наші дні

"Маренич" "Маренич"

1973 — 2004

"Мальви" "Мальви"

1995 — наші дні

Капела "Думка" Капела "Думка"

1920 — наші дні

"Краяни" "Краяни"

1974 — наші дні

Сестричка Віка Сестричка Віка

1961 — наші дні

Сердючка Вєрка Сердючка Вєрка

1973 — наші дні

"Скрябін" "Скрябін"

1989 — 2015

С. К. А. Й. С. К. А. Й.

2001 — наші дні

Руслана Руслана

1973 — наші дні

Ротару Софія Ротару Софія

1947 — наші дні

Попович Іван Попович Іван

1949 — наші дні

Поплавський Михайло Поплавський Михайло

1949 — наші дні

"Океан Ельзи" "Океан Ельзи"

1994 — наші дні

Могилевська Наталія Могилевська Наталія

1975 — наші дні

Кофман Роман Кофман Роман

1936 — наші дні

Шпортько Віктор Шпортько Віктор

1944 — наші дні

Шарварок Олександр Шарварок Олександр

1944 — наші дні

Онуфрійчук Адріана Онуфрійчук Адріана

1959 — наші дні

Мокренко Анатолій Мокренко Анатолій

1933 — наші дні

Купріна Валентина Купріна Валентина

1934 — наші дні

"Кобза" "Кобза"

1969 — наші дні

Лук’янець Вікторія Лук’янець Вікторія

1966 — наші дні

Шутко Юрій Шутко Юрій

1968 — наші дні

Сук Микола Сук Микола

1945 — наші дні

Стеф`юк Марія Стеф`юк Марія

1948 — наші дні

Сіренко Володимир Сіренко Володимир

1960 — наші дні

Капела Ревуцького Капела Ревуцького

1969 — наші дні

Криса Олег Криса Олег

1942 — наші дні

Луців Юрій Луців Юрій

1931 — наші дні

Махно Василь Махно Василь

1964 — наші дні

Крутой Ігор Крутой Ігор

1954 — наші дні

Шевченко Василь Шевченко Василь

1960 — наші дні

Криштопа Марія Криштопа Марія

1879 — наші дні

Стасюк Анджей Стасюк Анджей

1960 — наші дні

Штонь Григорій Штонь Григорій

1941 — наші дні

Задорожна Людмила Задорожна Людмила

1942 — наші дні

Коцарев Олег Коцарев Олег

1981 — наші дні

Юхименко Віталій Юхименко Віталій

1981 — наші дні

Лаюк Мирослав Лаюк Мирослав

1990 — наші дні

Герасим'юк Олена Герасим'юк Олена

1991 — наші дні

Коробчук Павло Коробчук Павло

1984 — наші дні

Євдокимова Настасія Євдокимова Настасія

1994 — наші дні

Барліг Олесь Барліг Олесь

1985 — наші дні

Богданець Світлана Богданець Світлана

1994 — наші дні

Дончик Віталій Дончик Віталій

1932 — наші дні

Лебединська Тетяна Лебединська Тетяна

1937 — наші дні

Бельченко Наталя Бельченко Наталя

1973 — наші дні

Бураго Дмитро Бураго Дмитро

1968 — наші дні

Бойчук Іван Бойчук Іван

1974 — наші дні

Близнюк Микола Близнюк Микола

1947 — наші дні

Стахівська Юлія Стахівська Юлія

1985 — наші дні

Рубчак Богдан Рубчак Богдан

1935 — наші дні

Мідянка Петро Мідянка Петро

1959 — наші дні

Фізер Іван Фізер Іван

1925 — 2007

Єрмоленко Володимир Єрмоленко Володимир

1980 — наші дні

Антоняк Божена Антоняк Божена

1971 — наші дні

Медвідь В'ячеслав Медвідь В'ячеслав

1951 — наші дні

Гуменюк Надія Гуменюк Надія

1950 — наші дні

Лис Володимир Лис Володимир

1950 — наші дні

Віра Вовк Віра Вовк

1926 — наші дні

Пилипчак Василь Пилипчак Василь

1951 — наші дні

Йосипенко Сергій Йосипенко Сергій

1966 — наші дні

Шовкун Віктор Шовкун Віктор

1940 — наші дні

Юрков Ігор Юрков Ігор

1902 — 1929

Ворожбит Наталя Ворожбит Наталя

1975 — наші дні

Якимчук Любов Якимчук Любов

1985 — наші дні

Бондар Тетяна Бондар Тетяна

1978 — наші дні

Цілик Ірина Цілик Ірина

1982 — наші дні

Малігон Анна Малігон Анна

1984 — наші дні

Крук Галина Крук Галина

1982 — наші дні

Сливинський Остап Сливинський Остап

1979 — наші дні

Токар Марк Токар Марк

1974 — наші дні

Славінська Ірина Славінська Ірина

1987 — наші дні

Дзюбан Юрій Дзюбан Юрій

1956 — 2010

Савка Мар'яна Савка Мар'яна

1973 — наші дні

Луцишина Оксана Луцишина Оксана

1974 — наші дні

Мельник Ярослав Мельник Ярослав

1959 — наші дні

Барабаш Юрій Барабаш Юрій

1931 — наші дні

Котко Кость Котко Кость

1896 — 1937

Горлач Леонід Горлач Леонід

1941 — наші дні

Печорний Петро Печорний Петро

1932 — наші дні

Воронина Леся Воронина Леся

1955 — наші дні

Петро Жур Петро Жур

1913 — 2002

Елагін Іван Елагін Іван

1918 — 1987

"Веселі Вуйки" "Веселі Вуйки"

2011 — наші дні

Щербак Юрій Щербак Юрій

1934 — наші дні

Щербак Віталій Щербак Віталій

1954 — наші дні

Манн Олекса Манн Олекса

1978 — наші дні

Коляда Сергій Коляда Сергій

1972 — наші дні

Хохол Сергій Хохол Сергій

1981 — наші дні

Ройтбурд Олександр Ройтбурд Олександр

1961 — наші дні

Семесюк Іван Семесюк Іван

1979 — наші дні

Чичкан Ілля Чичкан Ілля

1967 — наші дні

Цаголов Василь Цаголов Василь

1957 — наші дні

Скопцов Костянтин Скопцов Костянтин

1958 — наші дні

Костенко Ганна Костенко Ганна

1988 — наші дні

Лукашко Василь Лукашко Василь

1935 — наші дні

Іванюк Сергій Іванюк Сергій

1952 — наші дні

Ткачик Наталя Ткачик Наталя

1984 — наші дні

Скиба Роман Скиба Роман

1970 — наші дні

Залізняк Леонід Залізняк Леонід

1951 — наші дні

Мамсіков Максим Мамсіков Максим

1968 — наші дні

Братков Сергій Братков Сергій

1960 — наші дні

Горобчук Богдан-Олег Горобчук Богдан-Олег

1986 — наші дні

Криволап Анатолій Криволап Анатолій

1946 — наші дні

Демцю Михайло Демцю Михайло

1953 — наші дні

Бондар Андрій Бондар Андрій

1974 — наші дні

Жежера Віталій Жежера Віталій

1953 — наші дні

Лютий Тарас Лютий Тарас

1972 — наші дні

Грицюк Лев Грицюк Лев

1983 — наші дні

Мусаковська Юлія Мусаковська Юлія

1982 — наші дні

Астаф'єв Олександр Астаф'єв Олександр

1952 — наші дні

Архипчук Сергій Архипчук Сергій

1960 — наші дні

Яременко Василь Яременко Василь

1931 — наші дні

Зарва Сергій Зарва Сергій

1973 — наші дні

Рудой Олексій Рудой Олексій

1974 — наші дні

Рябченко Василь Рябченко Василь

1954 — наші дні

Логвиненко Олексій Логвиненко Олексій

1946 — наші дні

Семашина Марія Семашина Марія

1991 — наші дні

Єрко Владислав Єрко Владислав

1962 — наші дні

Лавро Кость Лавро Кость

1961 — наші дні

Кобинець Світлана Кобинець Світлана

1989 — наші дні

Коломієць Лада Коломієць Лада

1967 — наші дні

Семашин Михайло Семашин Михайло

1961 — наші дні

Андрушко Василь Андрушко Василь

1953 — наші дні

Бовсунівська Тетяна Бовсунівська Тетяна

1960 — наші дні

Мехеда Євген Мехеда Євген

1994 — наші дні

Єрмоленко Андрій Єрмоленко Андрій

1974 — наші дні

Яновський Ярослав Яновський Ярослав

1965 — наші дні

Горбаль Микола Горбаль Микола

1940 — наші дні

Зубавіна Ірина Зубавіна Ірина

1950 — наші дні

Кадан Нікіта Кадан Нікіта

1982 — наші дні

Кадирова Жанна Кадирова Жанна

1981 — наші дні

Михайлов Борис Михайлов Борис

1938 — наші дні

Колодкевич Галина Колодкевич Галина

1987 — наші дні

Карпець Ярослав Карпець Ярослав

1988 — наші дні

Ушкалов Сашко Ушкалов Сашко

1983 — наші дні

Істин Микола Істин Микола

1972 — наші дні

Журавель Юрій Журавель Юрій

1972 — наші дні

Сняданко Наталка Сняданко Наталка

1973 — наші дні

Лопата Василь Лопата Василь

1944 — наші дні

Осадчук Ірина Осадчук Ірина

1989 — наші дні

Гаджій Оксана Гаджій Оксана

1992 — наші дні

Жаржайло Михайло Жаржайло Михайло

1988 — наші дні

Пауалішвілі Заза Пауалішвілі Заза

1984 — наші дні

Нікітін Олексій Нікітін Олексій

1967 — наші дні

Чуприна Євгенія Чуприна Євгенія

1971 — наші дні

Палинський Віктор Палинський Віктор

1956 — наші дні

Кузнєцов Володимир Кузнєцов Володимир

1976 — наші дні

Бєлов Анатолій Бєлов Анатолій

1977 — наші дні

Трофименко Тетяна Трофименко Тетяна

1978 — наші дні

Девдюк Тарас Девдюк Тарас

1969 — наші дні

Моцар Александр Моцар Александр

1975 — наші дні

Возіянов Микола Возіянов Микола

1937 — наші дні

Лозниця Сергій Лозниця Сергій

1964 — наші дні

Коваленко Олександр Коваленко Олександр

1980 — наші дні

Єкельчик Сергій Єкельчик Сергій

1966 — наші дні

Мамчич Олеся Мамчич Олеся

1981 — наші дні

Коломійчук Богдан Коломійчук Богдан

1984 — наші дні

Максименко Олена Максименко Олена

1985 — наші дні

Стус Василь Стус Василь

1938 — 1985

Русина Олена Русина Олена

1960 — наші дні

Ар'є Павло Ар'є Павло

1977 — наші дні

Діброва Володимир Діброва Володимир

1951 — наші дні

Буковський Сергій Буковський Сергій

1960 — наші дні

Речинський Юрій Речинський Юрій

1986 — наші дні

Стрембіцький Ігор Стрембіцький Ігор

1973 — наші дні

Возняк Стівен Возняк Стівен

1950 — наші дні

Куровський Дмитро Куровський Дмитро

1971 — наші дні

Твори