Смолій Валерій

1951 — наші дні

Смолій Валерій Андрійович
(Нар. 1 січня 1951)
Історик

Фахівець у галузі історії України доби середньовіччя та раннього нового часу, академік Національної академії наук України (1995), заслужений діяч науки і техніки України (1998), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2001).

Народився 1 січня 1950 року у селі Авратин Хмельницької області. 1970 року закінчив Кам'янець-Подільський педагогічний інститут. Протягом 1970–1972 рр. працював учителем Волосівської 8-річної школи на Житомирщині та Богданівської середньої школи на Тернопільщині, асистентом у Ніжинському педагогічному інституті. З 1972 року його наукова діяльність пов’язана з Інститутом історії АН України, де Валерій Андрійович пройшов шлях від аспіранта до завідувача відділу історії середніх віків і директора, яким його призначено в 1993 р. У 1975 р. він захистив кандидатську дисертацію на тему «Возз’єднання Правобережної України з українськими землями у складі Російської держави», а в 1985 р. — докторську дисертацію на тему «Суспільна свідомість учасників народних рухів України (друга половина ХVII–ХVIII ст.». У 1992 році його обрано членом-кореспондентом, а в 1995-му — академіком НАН України.

В.А. Смолій — визнаний фахівець у галузі історії України доби Середньовіччя й раннього Нового часу, засновник сучасної медієвістичної та новістичної шкіл. Він один з ініціаторів відновлення археографічної роботи в Україні. Серед пріоритетів наукової діяльності вченого — проблеми історії українського козацтва; національно-визвольних змагань ук раїнського народу; формування суспільної свідомості українського соціуму; становлення національного етносу та самобутнього розвитку його культури; перебігу державотворчого процесу в Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.; міждержавних відносин у Центрально-Східній Європі раннього Но вого часу та місця й ролі в них українського фактора. Чільне місце в його науковому доробку посідають методологічні роботи.

З-під пера Валерія Андрійовича вийшло близько 800 наукових праць, зокрема низка шкільних та університетських підручників і монографій, присвячених історії України доби Середньовіччя, проблемам визвольного руху й суспільної свідомості козаків і селян, державотворення, історії козацтва. Як автор та член редколегій, він неодноразово брав участь у фундаментальних колективних працях, виступив ініціатором створення п’ятнадцятитомної серії «Україна крізь віки», що у 2001 р. відзначена Державною премією України в галузі науки і техніки; підготовки багатотомної «Енциклопедії історії України», серії біографічних нарисів «Особистість і доба». Під його керівництвом вийшла низка колективних праць, серед яких: «Все про Україну» (К., 1998), «Уряди України у ХХ столітті: науково-документальне видання» (К., 2001), «Видатні діячі України минулих століть: Меморіальний альманах» (К., 2001), «Київ: Енциклопедичне видання» (К., 2001), «Нариси з історії дипломатії України» (К., 2001), «Політичний терор і тероризм в Україні ХІХ–ХХ ст.» (К., 2002), 3-й том фундаментального академічного видання «Історія української культури» (К., 2003), «Голод 1932–1933 років в Україні: причини та наслідки» (К., 2003), «Україна — козацька держава. Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах» (К., 2004), «Історія українського селянства: Нариси у 2 ч.» (К., 2006), «Історія українського козацтва: Нариси у 2 ч.» (К., 2006).

В.А. Смолій — головний редактор «Українського історичного журналу» (з 1995 р.), збірників наукових праць: "Історіографічні дослідження в Україні", "Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки", "Регіональна історія України", "Сторінки воєнної історії України", "Україна в Центрально-Східній Європі: Студії з іcторії ХIV-ХVIII ст."; «Зводу пам’яток історії та культури України» (у 28 т.); член редколегії 50-томного видання творів М.С. Грушевського, 5-томної «Історії української культури», часописів: «Архіви України», "Вища освіта України", "Київська старовина", "Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка", "Студії з архівної справи та документознавства", "Східний світ", "Український історичний збірник", один із засновників і відповідальний редактор циклу видань серії «Пам’ятки історії України», відповідальний редактор близько 300 колективних та індивідуальних монографій, добірок документів, перевидань історіографічної спадщини, збірників наукових праць.

Валерій Андрійович очолює Наукову раду з проблеми «Основні закономірності вітчизняної історії дожовтневого періоду», Українську філію Міжнародного наукового товариства з питань вивчення ХVІІІ ст., є президентом Національного комітету з питань вивчення країн Південно-Східної Європи, головою Ради з питань вивчення наукової спадщини та політичної діяльності академіка М. Грушевського.

Упродовж 1997–1999 рр. він був віце-прем’єр-міністром України з питань гуманітарної політики. З 1997 р. Валерій Андрійович — член Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, а з 1998 р. – член Президії НАН України. В.А. Смолій нагороджений відзнакою Президента України (1996), орденом князя Ярослава Мудрого V ст. (2000), IV ст. (2004).

джерело

Доступні твори:
Історія українського козацтва. том 1
Історія українського козацтва. том 2
Володарі гетьманської булави: Історичні портрети
Богдан Хмельницький

Видання та твори


Коментарі